Reciklaža

RECIKLAŽA je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorišćenih stvari i materijala.

OTPADNE MATERIJE su materijali koji nastaju u obavljanju proizvodne, uslužne ili druge delatnosti, predmeti isključeni iz upotrebe, kao i otpadne materije koje nastaju u potrošnji a mogu se neposredno ili uz odgovarajuću doradu i preradu upotrebljavati kao sekundarne sirovine u proizvodnji ili kao poluproizvodi.

OTPACI su materijali koji nastaju u procesu življenja, obavljanja proizvodnje ili neke druge delatnosti, a koji su isključeni iz upotrebe.

Otpaci se dele na:

  • one koji mogu i dalje imati upotrebljivu vrednost (direktnom doradom ili preradom) kao sirovine  istoj ili nekoj drugoj proizvodnji
  • one koji nemaju više upotrebljivu vrednost, tj. ne mogu se ponovo iskoristiti

RAZVRSTAVANJE - SORTIRANJE otpada može biti primarno ili sekundarno.

  • primarno razvrstavanje je razvrstavanje otpada na samom izvoru (u kući, dvorištu, kancelariji, fabrici, ulici...). Svaki pojedinac će doprineti da se dobije čistiji i kvalitetniji već korišćeni materijal za dalju upotrebu i manja količina materija koja se ne može ponovo upotrebiti.
  • sekundarno razvrstavanje je razvrstavanje gde se iz ukupne količine pomešanih otpadaka, izdvaja materijal koji se može dalje koristiti ali je lošijeg kvaliteta, kojeg je teže preraditi, i biće ga manje, jer se može izdvojiti u manjem procentu nego pri primarnom razvrstavanju.

SEKUNDARNE SIROVINE su otpaci koji se mogu koristiti neposredno ili doradom , odnosno preradom (reciklažom).

SMEĆE su otpaci koji neposredno odnosno reciklažom ne mogu dalje koristiti kao sekudarne sirovine, kao i otpaci nastali po izdvajanju iz sekudarnih sirovina, odnosno kao otpad prilikom dorade ili prerade odpadaka u sekudarne sirovine, jesu smeće i sa njima se postupa u skladu sa posebnim propisima.

Osnovna 4 cilja:

  • minimizacija otpada
  • maksimiyacija po životnu sredinu bezbedne , ponovne upotrebe i reciklaža otpada
  • unapredjenje  po životnu sredinu bezbednog tretmana i odlaganja otpada
  • proširivanje službi za tretman otpada